فهرست آزمایش های ایمونولوژی

آزمایش آلفا1 آنتی تریپسین

آزمایش رسپتور استیل کولین

آزمایش آنتی بادی ضد کاردیولیپین

آزمایش آنتی بادی ضد DNA دو رشته ای

آزمایش آنتی گلایدین آنتی بادی IgA/ IgG

آزمایش آنتی بادی ضد گلوتامیک اسید دکربوکسیلاز

آزمایش اًتوآنتی بادی های ضد ویمنتین سیترولینه شده جهش یافته

آزمایش آنتی بادی ضد میتوکندریایی

آزمایش آنتی بادی اختصاصی ضد کیناز عضلانی

آزمایش آنتی بادی ضد فسفولیپید

آزمایش آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه

آزمایش آنتی بادی ضد پروتئین sm

آزمایش آنتی بادی ضد ماهیچه‌های صاف

آزمایش آنتی بادی ضد اسپرم

آزمایش آنتی‌بادی ضدتیروگلوبولین

آزمایش آنتی بادی ترانس گلوتامیناز بافتی

آزمایش مشخصات آنتی بادی ضد هسته ای

آزمایش آنتی بادی علیه پپتید سیترولینه حلقوی

آزمایش آنتی بادی های ضد SSB/SSA

آزمایش عفونت ویروس واریسلا زوستر

آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین

آزمایش  بتا 2 میکروگلوبولین

آزمایش آنتی بادی بورلیا بورگدورفری، IgM

آزمایش مهارکننده های C1 استراز

آزمایش آنتی بادی سیتوپلاسمی ضد نوتروفیلی

آزمایش اندازه‌ گیری میزان همولیز کمپلمان کل

آزمایش آنتی بادی ضد کلامیدیا

آزمایش الاستاز پانکراسی

آزمایش آنتی‌بادی ضد اندومیزیال

آزمایش آنتی بادی ضد ویروس اپشین بار

آزمایش آنتی بادیهای ضد تروپونما پالیدوم

آزمایش آنتی‌بادی ضد غشای پايه گلومرولي

آزمایش هپاتیت D

آزمایش آنتی بادی تام علیه ویروس هپاتیت A

آزمایش آنتی بادی ضد آنتی ژن هسته هپاتیت B

آزمایش آنتی بادی علیه ویروس هپاتیت C

آزمایش آنتی بادی ضد هرپس سیمپلکس ویروس نوع 1-2

آزمایش ایدز

آزمایش ویروس لنفوتروپیک سلول T انسانی

آزمایش ایمونوگلوبولین E

آزمایش لیشمانیوز احشایی

آزمایش لیستریوزیس

آزمایش آنتی بادی میکروزومال کبد و کلیه

آزمایش آنتی بادی ضد ویروس سرخک

آزمایش آنتی بادی ضد ویروس اوریون

آزمایش آنتی بادی ضد مایکوپلاسما پنومونیه

آزمایش نورومیلیت اپتیکا

آزمایش آنتي بادي اسکلروز سيستميک پيشرونده

آزمایش آنتی بادی ضد ویروس واریسلا زوستر

آزمایش توکسوپلاسما گوندی

آزمایش ترپونما پالیدوم

آزمایش سم کلستریدیوم دیفیسیل

آزمایش تنفس اوره آز

آزمایش محصول تخریب فیبرین

آزمایش پپتید آنتی سیکلیک سیترولینه

آزمایش آنتي بادي ضد ویروس سرخجه

آزمایش آنتی بادی ضد توکسوپلاسما گوندی

آزمایش آنتی ژن ضد توکسوپلاسما گوندی

آزمایش آنتی بادی ساکارومایسس سرویزیه

آزمایش آنتي بادي ضد DNA دو رشته ای

آزمایش آنتی بادی گیرنده استیل کولین‏‏

آزمایش غربالگری آلرژی

آزمایش آنتی بادی ضد فسفولیپید

آزمایش آنتی بادی ضد کاردیولیپین

آزمایش α1 آنتی تریپسین

آزمایش آنتی بادی ضد عضله صاف

آزمایش کالپروتکتین

آزمایش کرایوگلوبولین کیفی

آزمایش سنجش کمپلمان نه

آزمایش کمپلمان دو

آزمایش بررسی اجزای کمپلمان

آزمایش پپتیدC

آزمایش CD4/CD8 کیفی

آزمایش کومبس رایت لوله ای

آزمایش دوپامین

آزمایش غربالگری اتوآنتی بادی های دیابت

آزمایش آنتی بادی اکینوکوکوس گرانولوزوس

آزمایش آنتی بادی اندومیزیال

آزمایش آنتی بادی ضد فاسیولا هپاتیکا

آزمایش کالپروتکتین مدفوع

آزمایش آنتی بادی های گلیادین IgG/IgA

آزمایش گاسترین

آزمایش آنتی ژن هیلیکوباکتر پیلوری

آزمایش پنل تشخیصی آنتی ژن لکوسیتی انسان

آزمایش آنتی ژن B-27 لنفوسیت انسان

آزمایش آنتی بادی ضد هرپس سیمپلکس ویروس نوع 1 و 2

آزمایش سرولوژیکی هلیکوباکتر پیلوری

آزمایش ویروس لنفوتروپیک سلول T انسانی نوع I و II آنتی بادی، IgG

آزمایش تایپینگ آنتی ژن لکوسیت انسانی

آزمایش ویروس نقص ایمنی انسانی آنتی بادی و آنتی ژن

آزمایش آنتی بادی ویروس هپاتیت D

آزمایش آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت C

آزمایش آنتی بادی سطحی هپاتیت B

آزمایش آنتی بادی انولوپ هپاتیت B

آزمایش هسته هپاتیت B، آنتی بادی IgM

آزمایش آنتی بادی کل هسته هپاتیت B

آزمایش آنتی بادی کل هپاتیت A

آزمایش هپاتیت A، آنتی بادی IgM

آزمایش مونونوکلئوز عفونی

آزمایش زیرگروه های IgG

آزمایش ایمنوگلبولین G

آزمایش ایمنوگلبولین M

آزمایش ایمنوگلبولین A

آزمایش آنالیز سنگ کلیه

آزمایش ایمونوگلوبولین M لپتوسپیرا

آزمایش ایمونوفنوتیپ لنفوم لوسمی با فلوسایتومتری

آزمایش پانل آنتی بادی اختصاصی میوزیت

آزمایش آنتی بادی ضد ویروس اوریون

آزمایش آنتی میلوپروکسیداز

آزمایش متانفرین و نورمتانفرین

آزمایش متانفرین و نورمتانفرین در ادرار

آزمایش کاهش تترازولیوم

آزمایش ارزیابی اُتوآنتی بادی پارانئوبلاستیک

آزمایش آنتی پروتئیناز3

آزمایش عفونت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با روش کوانتی فرون طلایی

آزمایش آنتي بادي ضد ویروس روبلا

آزمایش آنتی ساکارومایسس سرویزیه

آزمایش تشخیص باکتری تروپوانما پالیدوم

آزمایش آنتی بادی ضد برسلا

آزمایش سندرم شوگرن