کارگاه های آموزشی آزمایشگاهی

عنوان کارگاه برگزاری برگزارکننده اطلاعات
کارگاه استخراج RNA و DNA مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه آشنایی با تکنیک FISH مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه جداسازی و تفکیک نمونه های خونی و شناسایی گروه های خونی مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه طیف سنجی آزمایشگاهی: اسپکتوفتومتری، FTIR و اتم سنجی مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه آشنایی با QF-PCR مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه کشت کروموزوم مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه آموزش پذیرش در آزمایشگاه و شناخت انواع بیمه ها مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه تست غربالگری NIPT مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه کاربرد سیتوژنیک بالینی (مشاوره و آنالیز) مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه تصدیق و صحه گذاری روش های آزمایشگاهی مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه کاربردهای آزمایشگاهی میزبان های بیانی و پروتیین های نوترکیب مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه تفسیر الکتروفورز پروتئین های سرم و ادرار مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه آنالیز کامل ادرار مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه حفظ باروری در ART (تکنیک های آزمایشگاهی کمک باروری) مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه شستشوی اسپرم جهت IUI مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه روش های تشخیص براساس الایزا و خطاهای رایج در آن مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه آنالیز اسپرم و تفسیر آن در تکنیک های کمک باروری مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه بررسی مورفولوژی سلول های خونی مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه جداسازی اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه کمک های اولیه در آزمایشگاه مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه هدف گیری سیستم اپی ژنتیک جهت درمان بیماری ها مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه تومور مارکرها، طراحی، تفسیر و کاربرد مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه کروماتوگرافی گازی (مبانی و کاربرد در سنجش های بالینی) مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه چالش های تشخیص آزمایشگاهی در حوزه قارچ شناسی کلینیکی مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه فلوسایتومتری و کاربرد آن در ایمونوفنوتایپینگ لوسمی ها مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه سل کانتر و کالیبراسیون دستگاه های بخش هماتولوژی مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه کنترل کیفیت در آزمایشگاه ایمونولوژی و سرولوژی مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه كنترل كيفی در آزمایشگاه ميكروبیولوژی مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه روش های تشخیص آزمایشگاهی باکتری های بیهوازی مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه مدیریت استراتژیک در آزمایشگاه بالینی مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه تشخیص آزمایشگاهی سل مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه آموزش روش الکترو کمی لومینسانس (ECL) مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه روش های مبتنی بر ایمونوفلوروسنت (IF): کاربردها، چالش ها مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه مقدمات و کاربردهای فلوسایتومتری مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه جداسازی و کشت سلول های مزانشیمی مشتق از مغز استخوان موش مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه جداسازی سلول های بنیادی مزانشیمی از نمونه مغز استخوان انسان مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه دستورالعمل اصول و روش های تشخیصی عفونت های قارچی در بیمارستان ها مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه تست های غربالگری دوران بارداری جهت تشخیص سندروم داون مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه تکنیک آزمایشگاهی Western Blot (وسترن بلات) و SDS-PAGE مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه تشخیص آزمایشگاهی انگل شناسی پزشکی مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه ارزیابی گزارش و تفسیر مستقیم در نمونه های میکروب شناسی مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه کشت ادرار، مدفوع و خون مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه انجام تست های روتین میکروبی مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه انجام و تفسیر تست های حساسیت میکروبی مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه آشنایی و نحوه کار در اتاق تمیز (کلین روم) مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه بررسی آنژیوژنز با استفاده از مدل پرده کوریوآلانتوییک جوجه مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه تکنیک های هیستوپاتولوژی مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه کشت سه بعدی سلول ها مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه کنترل کیفی در بخش انعقاد و فیبرینولیز مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه تکنیک کالریمتری مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه آشنایی با تکنیک های محلول سازی در آزمایشگاه مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه غربالگری بیماری های متابولیک ارثی نوزادان به روش Mass spectrometry مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه تفسیر گراف های سل کانترهای هماتولوژی مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه روش سنجش سمیت مواد به روش MTT Assay مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه تست های تشخیص آزمایشگاهی عفونت هلیکوباکتر پیلوری مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه سنجش آنتی بادی نوترالیزان علیه پروتئین های نوترکیب مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه روش های مختلف Cloning مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه طراحی و ساخت چیپ میکروفلوئیدیکی برای جدسازی سلول های سرطانی در گردش مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه جداسازی سلول های سرطانی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه کشت سلول مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه ارزیابی آزمایشگاهی آلرژی یا سنجش IgE اختصاصی در سرم مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه تشخیص آلودگی مایکوپلاسما در کشت سلول و روشهای پیشگیری مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه مبانی تئوری و عملی تکنیک ایمونوهیستوشیمی مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه جداسازی و نامیراسازی سلول ها مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه اصول ایجاد و انالیز مدل های حیوانی سرطان مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه ساخت بیوسنسور الکتروشیمیایی برای تشخیص سلول های سرطانی در گردش خون با بهره گیری از نانوتکنولوژی مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه شناسایی منابع خطا در بخش های نمونه گیری، هماتولوژی، انعقاد، بانک خون و بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی مجازی کنگره تشخیص های آزمایشگاهی ثبت نام
کارگاه انجماد تخمک و جنین مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه آنالیز سمن مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه آنالیز کروموزومی مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه نسخه خوانی و تکنسین دارویی مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه تولید موش تراریخت با استفاده از لقاح آزمایشگاهی مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه ژن تراپی (ژن درمانی) مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه طراحی و کاربرد ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر CRISPR مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه گیاهان دارویی مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه مشاوره ژنتیک پزشکی مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه تغذیه و تعیین جنسیت جنین مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه مهندسی ژنتیک مقدماتی (پی سی آر) مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه مهندسی ژنتیک پیشرفته و کلونینگ ژن مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه بیوانفورماتیک و تحلیل داده های زیستی مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه کشت سلول مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه تفکیک و جداسازی سلول های سرطانی مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه معاینات بالینی (اولیه) و شرح حال گیری از مریضان مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه تولید آنتی بادی منوکلونال مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه ارزيابی عملكرد اسپرم مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه طب سنتی مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه لاپراسکوپی مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه هیستروسکوپی مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه مصرف منطقی دارو مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه داروشناسی مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه مدل سازی پروتین مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه طراحی دارو مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه فلوسایتومتری مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه سیستم فاژی - آنتی بادی مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه طراحی و تولید واکسن مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا HPLC مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه MBA در پزشکی مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه سلول درمانی مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه دارورسانی با نانو ساختارها (با استفاده از نانوذرات) مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه اختلال عملکرد جنسی زنان: تشخیص و درمان مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه توالی یابی نسل جدید ژنوم (NGS) مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه پروتئومیکس مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه کشت بافت گیاهی مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه GLP (عملیات خوب آزمایشگاهی) مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه تکنیک های آزمایشگاه تشخیص طبی مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه آشنایی و نحوه کار در اتاق تمیز (کلین روم) مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه عصاره و اسانس گیری از گیاهان مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه الایزا مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه داروهای شیمی درمانی مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه نرم افزار تحلیل آماری SPSS مقدماتی مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه آنالیز داده های ترنسکریپتوم در نرم افزار R مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه آنالیز داده های میکروآرایه در نرم افزار R مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه رسم نمودار در نرم افزار R مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه ژنتیک در پزشکی قانونی مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه کاربردهای بالینی پروبیوتیک ها مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش مقاله نویسی داخلی و بین المللی (ISI,ISC) مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه اصول و روش های بخیه زنی مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه مراقبت های پرستاری در بخش NICU مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه آنالیز داده های متاژنوم مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش زبان انگلیسی آیلتس مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش مدیریت زخم با نسل جدید پانسمان های مدرن مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه سنجش های آنتی اکسیدانی (آنزیمی و غیر آنزیمی) مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه رژیم درمانی در چاقی شکمی مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش بیماری های مقاربتی (STD) و فوریت های مامایی مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه رژیم درمانی در دوران بارداری و شیردهی مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه لیزر های کاربردی در پوست و زیبایی مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه اصول تغذیه در سالمندان مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه آنالیز و ایجاد مدل های حیوانی سرطان مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه استخراج ژنوم RNA و DNA مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه رژیم درمانی در جراحی چاقی مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش جراحی افزایش طول تاج دندان مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه کشت و آنالیز ادرار، مدفوع و خون مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر
کارگاه پاتولوژی (بافت شناسی سرطان) مجازی کنگره زیست پزشکی اطلاعات بیشتر