درباره سامانه

سامانه جامع اطلاعات آزمایشگاهی ایران، با هدف اطلاع رسانی خدمات آزمایشگاه ها و معرفی جدیدترین تست ها و روش های تشخیصی به عنوان پایگاه عمومی راه اندازی شده است. این سامانه بدون در نظر گرفتن اهداف اقتصادی در جهت تسهیل گری دریافت بانک اطلاعات آزمایشگاه ها به عموم مردم راه اندازی شده است.
موتور جستجوگر هوشمند سامانه، با هدف معرفی نزدیک ترین آزمایشگاه به همراه ارائه نوع تست و خدمات آزمایشگاهی در قالب 31 استان، بیش از 1800 آزمایشگاه خصوصی، دولتی و بیمارستانی و همچنین حدود 2000 تست آزمایشگاهی، راهنمایی مناسب در جهت ارتباط مراجعین با آزمایشگاه ها است.