دسترسی سریع به آزمایشگاه های سراسر کشور

شناسایی پیری اپی ژنتیکی ناگهانی روده بزرگ

به گزارش واحد ژنتیک پایگاه اطلاع رسانی علوم آزمایشگاهی ایران، داده های متیلاسیون DNA پیش بینی کننده های سنی بسیار دقیقی را ارائه می کنند، اما تاکنون اطلاعات کمی در مورد پویایی این نشانگر زیستی اپی ژنومیک در طول زندگی وجود دارد. تیمی از محققان موسسه لایب نیتس در مورد پیری فریتز لیپمن (FLI)، بیمارستان دانشگاه ینا (UKJ) و دانشگاه کریستین آلبرشت کیل (CAU) به سرپرستی دکتر ماجا اولیکا، دکتر آلنا ون ب...

ادامه خبر