دسترسی سریع به آزمایشگاه های سراسر کشور

اپی ژنتیک تولید مثل و بررسی باروری مردان

به گزارش واحد ژنتیک پایگاه اطلاع رسانی علوم آزمایشگاهی ایران، هر سلول حاوی مجموعه ای از دستورالعمل ها در DNA خود است که تعیین می کند کدام ژن بیان شده و کدام ژن خاموش شود. برنامه ریزی صحیح این برنامه های به اصطلاح اپی ژنتیک، از جمله متیلاسیون DNA، برای لقاح ضروری است. تیمی از محققان دانشگاه مونستر برای اولین بار برنامه متیلاسیون DNA را در پشت تولید اسپرم (اسپرماتوژنز) در انسان شناسایی کردند. آنه...

ادامه خبر