فهرست آزمایش های هورمون شناسی

آزمایش تیتر آنتی بادی سیتومگالوویروس

آزمایش اریتروپویتین

آزمایش فری تین

آزمایش اسید فولیک

آزمایش کوبالامین

آزمایش 17-OH پروژسترون

آزمایش 25-هیدروکسی ویتامین D

آزمایش هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک

آزمایش تومور مارکر آلفافیتوپروتئین

آزمایش اندازه‌گیری سطح هورمون آنتی مولرین

آزمایش تومور مارکر 125

آزمایش تومور مارکر 15-3

آزمایش آنتی ژن کربوهیدرات ۱۹-۹

آزمایش آنتی ژن کارسینوامبریونیک

آزمایش هیدروکورتیزون

آزمایش دهیدرواپی آندرسترون سولفات

آزمایش دیگوکسین

آزمایش استرادیول

آزمایش   فري تين

آزمایش کوتیزول آزاد ادرار

آزمایش گنادوتروپین جفتی انسان

آزمایش آنتی ژن آزاد پروستات

آزمایش تری یدوتیرونین آزاد

آزمایش تری یدوتیرونین

آزمایش برداشت تری یدو تیرونین

آزمایش تیروکسین آزاد

آزمایش تيروكسين كل

آزمایش هورمون سوماتوتروپین

آزمایش اینهیبین A

آزمایش انسولین

آزمایش فاکتور یک رشد شبه انسولین

آزمایش پروتئین-3 متصل شده به فاکتور رشد شبه انسولین

آزمایش هورمون پاراتیروئید

آزمایش پروژسترون

آزمایش پرولاکتین

آزمایش ماکروپرولاکتین

آزمایش آنتي ژن اختصاصي پروستات

آزمایش تستوسترون توتال و آزاد سرم

آزمایش هورمون محركه تيروئيد

آزمایش استریول آزاد

آزمایش کوبالامین

آزمایش دوگانه سه ماه اول بارداری

آزمایش آنتی بادی علیه تیروئید پراکسیداز

آزمایش هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک

آزمایش آندروستن دایون

آزمایش آلدوسترون

آزمایش کربوهیدرات آنتی ژن 242

آزمایش تیروکسی تونین

آزمایش آنتي ژن سرطاني 125

آزمایش کربوهیدات آنتی ژن 9-19

آزمایش آنتي ژن سرطاني 3-15

آزمایش پروتئین 4 ترشحی اپی دیدیم انسانی

آزمایش پروتئین ماتریکس هسته ای 22

آزمایش آنتی ژن اختصاصی پروستات آزاد

آزمایش پروتئین A پلاسمایی مرتبط با حاملگی

آزمایش سنجش گنادوتروپین جفتی انسان

آزمایش چهارگانه سه ماه دوم بارداری

آزمایش فعاليت رنين پلاسما

آزمایش استرادیول

آزمایش گلبولین باند شده به هورمون جنسی

آزمایش تومور مارکر تایروگلوبولین

آزمایش آنتي بادي ضد تيروگلوبولين

آزمایش فاکتور رشد شبه انسولین-1

آزمایش غربالگری در سه‌ماهه اول

آزمایش غربالگری در سه‌ماهه دوم