فهرست آزمایش های هورمون شناسی

آزمایش تیتر آنتی بادی سیتومگالوویروس

آزمایش اریتروپویتین

آزمایش فری تین

آزمایش اسید فولیک

آزمایش کوبالامین

آزمایش 17-OH پروژسترون

آزمایش 25-هیدروکسی ویتامین D

آزمایش هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک

آزمایش تومور مارکر آلفافیتوپروتئین

آزمایش اندازه‌گیری سطح هورمون آنتی مولرین

آزمایش تومور مارکر 125

آزمایش تومور مارکر 3_15

آزمایش آنتی ژن کربوهیدرات 9_19

آزمایش آنتی ژن کارسینوامبریونیک

آزمایش هیدروکورتیزون

آزمایش دهیدرواپی آندرسترون سولفات

آزمایش دیگوکسین

آزمایش استرادیول

آزمایش   فري تين

آزمایش کورتیزول آزاد ادرار

آزمایش گنادوتروپین جفتی انسان

آزمایش آنتی ژن آزاد پروستات

آزمایش تری یدوتیرونین آزاد

آزمایش تری یدوتیرونین

آزمایش برداشت تری یدو تیرونین

آزمایش تیروکسین آزاد

آزمایش تيروكسين كل

آزمایش هورمون سوماتوتروپین

آزمایش اینهیبین A

آزمایش انسولین

آزمایش فاکتور یک رشد شبه انسولین

آزمایش پروتئین-3 متصل شده به فاکتور رشد شبه انسولین

آزمایش هورمون پاراتیروئید

آزمایش پروژسترون

آزمایش پرولاکتین

آزمایش ماکروپرولاکتین

آزمایش آنتي ژن اختصاصي پروستات

آزمایش تستوسترون توتال و آزاد سرم

آزمایش هورمون محركه تيروئيد

آزمایش استریول آزاد

آزمایش کوبالامین

آزمایش دوگانه سه ماه اول بارداری

آزمایش آنتی بادی علیه تیروئید پراکسیداز

آزمایش هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک

آزمایش آندروستن دایون

آزمایش آلدوسترون

آزمایش کربوهیدرات آنتی ژن 242

آزمایش کلسی تونین

آزمایش آنتي ژن سرطاني 125

آزمایش کربوهیدات آنتی ژن 9-19

آزمایش آنتي ژن سرطاني 3-15

آزمایش پروتئین 4 ترشحی اپی دیدیم انسانی

آزمایش پروتئین ماتریکس هسته ای 22

آزمایش آنتی ژن اختصاصی پروستات آزاد

آزمایش پروتئین A پلاسمایی مرتبط با حاملگی

آزمایش سنجش گنادوتروپین جفتی انسان

آزمایش چهارگانه سه ماه دوم بارداری

آزمایش فعاليت رنين پلاسما

آزمایش استرادیول

آزمایش گلبولین باند شده به هورمون جنسی

آزمایش تومور مارکر تایروگلوبولین

آزمایش آنتي بادي ضد تيروگلوبولين

آزمایش فاکتور رشد شبه انسولین-1

آزمایش غربالگری در سه‌ماهه اول

آزمایش غربالگری در سه‌ماهه دوم