فهرست آزمایش های بیوشیمی

آزمایش آنتی بادی ضد هسته

آزمایش کالپروتکتین مدفوع

آزمایش سیستاتین سی

آزمایش آلبومین

آزمایش میکرو آلبومین ادرار

آزمایش آلکالین فسفاتاز

آزمایش آمونیاک

آزمایش آمیلاز توتال

آزمایش گاز خون شریانی

آزمایش آسپارتات آمینو ترانسفراز

آزمایش بیلی روبین

آزمایش قند خون غیر ناشتا

آزمایش قند خون ناشتا

آزمایش کلسیم

آزمایش کلسیم ادرار

آزمایش کلر

آزمایش کلسترول

آزمایش سیترات

آزمایش کمپلمان C3

آزمایش کمپلمان C4

آزمایش مس

آزمایش پروتئین واکنشگر C

آزمایش پروتئین واکنشی فاز حاد

آزمایش کراتینین

آزمایش گاما گلوتامیل ترانسفراز

آزمایش آهن

آزمایش لاكتات

آزمایش لاكتات دهيدروژناز

آزمایش لیپاز

آزمایش لیتیوم

آزمایش کلسترول LDL

آزمایش منیزیم

آزمایش فسفر

آزمایش فسفر ادرار

آزمایش پتاسیم

آزمایش سدیم

آزمایش تری گلیسیرید

آزمایش اوره ادرار

آزمایش اوره خون

آزمایش نسبت کراتینین BUN / Creatinine

آزمایش روی

آزمایش قند دو ساعته

آزمایش الکتروفورز پروتئین

آزمایش تروپونین I قلبی

آزمایش هموگلوبین گلیکوزیله

آزمایش شمارش رتیکولوسیت

آزمایش روماتوئید فاکتور

آزمایش وانیل مالونیک اسید

آزمایش آنالیز ادرار

آزمایش سرولوپلاسمین

آزمایش تاکرولیموس

آزمایش ویتامین D

آزمایش ویدال

آزمایش ترپونما پالیدوم

آزمایش آنزیم آنتی استرپتولیزین O

آزمایش 2 - مركا پتواتانول

آزمایش لیپوپروتئین a

آزمایش پروتئین الکتروفورز

آزمایش تنفس لاکتوز

آزمایش غربالگری اسیدهای آمینه خون

آزمایش غربالگری آسیل کارنتین های خون

آزمایش آنزیم مبدل آنژیوتانسین

آزمایش فسفوهیدرولاز

آزمایش آپولیپوپروتئین B

آزمایش آپولیپوپروتئین A1

آزمایش اسید آمینه ادرار

آزمایش اسید آمینه پلاسما

آزمایش آلانین آمینوترانسفراز

آزمایش آدنوزین دآمیناز

آزمایش زمان سيلان

آزمایش بی کربنات

آزمایش سیستاتین سی

آزمایش کلیرانس کراتینین

آزمایش سیکلوسپورین

آزمایش کاربامازپین

آزمایش اتوسوکسیماید

آزمایش رنگ ‏آمیزی چربی مدفوع

آزمایش تعیین مقدار چربی مدفوع

آزمایش آهن

آزمایش اندازه گیری کمی زنجیره سبک کاپا لامبدا

آزمایش موکوپلی ساکارید

آزمایش غربالگری مصرف مواد

آزمایش اسمولالیته سرم / ادرار

آزمایش اگزالات

آزمایش پروکلسیتونین

آزمایش اندازه گیری فنوباریتال

آزمایش کروماتوگرافی آمینو اسید ها و قند ها

آزمایش پروتئین توتال ادرار

آزمایش پروتئین ادرار کمی

آزمایش پتاسیم ادرار

آزمایش دوزکسي فنوباربيتال

آزمایش فنی توئین

آزمایش پروتئین تام خون

آزمایش پیرووات

آزمایش فسفاتاز اسيدي پروستاتي

آزمایش پپتید ناتریورتیک مغزی

آزمایش مواد کاهنده، ادرار

آزمایش آنالیز عرق

آزمایش سدیم ادرار

آزمایش تیروزین ادرار

آزمایش تئوفیلین

آزمایش ترانسفرین

آزمایش نسبت BUN / Creatinine

آزمایش اسید اوریک

آزمایش اسید اوریک ادرار

آزمایش اسید والپوریک

آزمایش زینک ادرار