فهرست آزمایش های ویروس شناسی

آزمایش ریل تایم پی سی آر اچ پی وی

آزمایش پی سی آر بی کی ویروس

آزمایش تشخیص مولکولی ریل تایم پی سی آر (کمی) ویروس واریسلا زوستر

آزمایش آنتی بادی آی جی ام/آی جی جی واریسلا زوستر

آزمایش آنتی ژن پی پی 65 سیتومگالوویروس

آزمایش آنتی بادی آی جی ام/آی جی جی سیتومگالوویروس

آزمایش تشخیص مولکولی پی سی آر (کیفی) سیتومگالوویروس

آزمایش آنتی بادی آجی ام/آی جی جی ویروس اپشتین بار

آزمایش تشخیص مولکولی ریل تایم پی سی آر (کمی) ویروس اپشتین بار

آزمایش آنتی ژن هسته ای 1 ویروس اپشتین بار

آزمایش آنتی ژن کپسید ویروسی

آزمایش آنتی ژن اولیه

آزمایش مونوسپات

آزمایش ژنوتایپینگ هپاتیت سی

آزمایش تشخیص مولکولی ریل تایم پی سی آر (کمی) انتروویروس

آزمایش آنتی بادی ویروس هپاتیت دی

آزمایش تشخیص مولکولی ریل تایم پی سی آر (کمی) ویروس هپاتیت دی

آزمایش آنتی بادی ویروس هپاتیت A

آزمایش تشخیص مولکولی ریل تایم پی سی آر (کمی) ویروس هپاتیت A

آزمایش آنتی بادی ویروس هپاتیت E

آزمایش آنتی بادی IgM برعلیه آنتی ژن هسته ویروس هپاتیت B

آزمایش آنتی بادی تام بر علیه آنتی ژن هسته ویروس هپاتیت B

آزمایش آنتی بادی سطحی هپاتیت B

آزمایش آنتی ژن سطحی هپاتیت B

آزمایش آنتی ژن پوششی هپاتیت B

آزمایش آنتی بادی پوششی هپاتیت B

آزمایش تشخیص مولکولی ریل تایم پی سی آر (کمی) ویروس هپاتیت B

آزمایش آنتی بادی بادی ویروس هپاتیت C

آزمایش تشخیص مولکولی ریل تایم پی سی آر (کیفی) ویروس هپاتیت C

آزمایش آنتی بادی (2&1) اچ آی وی

آزمایش آنتی ژن P24 اچ آی وی

آزمایش تشخیص مولکولی ریل تایم پی سی آر (کمی) اچ آی وی

آزمایش آنتی بادی IgG ویروس هرپس سیمپلکس

آزمایش تشخیص مولکولی پی سی آر (کیفی) ویروس هرپس سیمپلکس

آزمایش کشت ویروس هرپس سیمپلکس

آزمایش آنتی بادی (2&1) ویروس لنفوتروپیک سلول T انسانی

آزمایش تشخیص مولکولی پی سی آر ویروس لنفوتروپیک سلول T انسانی 1و2

آزمایش تشخیص مولکولی ریل تایم پی سی آر (کمی) ویروس آنفولانزا A زیرگروه H1N1