کنفرانس علمی فیلوژنتیک در دانشگاه تهران برگزار شد

کنفرانس علمی (درخت فیلوژنتیک و نقش آن در بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی، بیوشیمی و داروسازی) با هدف آشنایی با ترسیم درخت فیلوژنیک، رابط های کاربردی در ترسیم ارتباط زیستی، درخت فیلوژنیک در ترسیم ارتباط حوزه های مختلف بیوتکنولوژی و درخت فیلوژنیک در ترسیم نتایج پژوهش های علمی توسط مدرسه ملی زیست فناری ایران و انجمن علمی مهندسی زیست پزشکی دانشگاه تهران در سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، خیابان 16 آذر در روز 19 اسفندماه ساعت 10 الی 12 ظهر برگزار شد.

از امتیازات شرکت در کنفرانس، دریافت گواهینامه حضور بین المللی مورد تایید مدرسه ملی زیست فناوری ایران و دانشگاه تهران می باشد.

- این کنفرانس علمی که به صورت حضوری برگزار شد، دارای امتیاز رزومه پژوهشی است.

- هزینه ثبت نام در کنفرانس رایگان است.

کنفرانس درخت فیلوژنتیک

درخت فیلوژنتیک

امروزه بیش از صد میلیون گونه ی جانوری بر روی کره ی زمین زندگی می کنند. شواهد بیوشیمیایی و مورفولوژیکی نشان می دهد که تمامی موجودات از لحاظ ژنتیکی مرتبط هستند. قطعا درک درست این ارتباطات می تواند بسیار کاربردی و اثربخش باشد.

مفهوم فیلوژنی و فیلوژنتیک

فیلوژنی بیانگر تاریخچه ی دگرگشت گونه ها یا گروه های جانوری و روابط بین موجودات است؛ این روابط از طریق یک نمودار درختی به نام درخت فیلوژنتیک نمایش داده می شود که در ادامه به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت. فیلوژنی به ما کمک می کند تا روند دگرگشتی ژن ها، ژنوم و گونه ها را درک کنیم. فیلوژنی در طراحی دارو، پیش بینی ساختار و عملکرد پروتئین، پیش بینی عملکرد ژن و بسیاری موارد دیگر کاربردی است.

به بررسی و مطالعه ی فیلوژنی، فیلوژنتیک یا تبارزایی گفته می شود؛ درواقع فیلوژنتیک به مطالعه ی روابط دگرگشتی بین تاکسون ها (گونه ها، افراد، ژن ها) می پردازد.

فیلوژنی مولکولی

فیلوژنی مولکولی به تحلیل مقایسه ای توالی های نوکلئوتیدی ژن ها، توالی آمینواسیدی و ویژگی های ساختاری پروتئین ها می پردازد. فیلوژنی مولکولی رشته ی علمی نسبتاً جدیدی است که ما را در درک بهتر روابط و تاریخ دگرگشتی کمک می کند. اولین طبقه بندی ارائه شده به وسیله ی فیلوژنی مولکولی با مقایسه ی توالیRNAهای ریبوزومی یاrRNAها شکل گرفت. این طبقه بندی سلول های زنده را به سه دسته ی: باکتری ها، آرکی ها و پروکاریوت ها تقسیم کرد.

درخت فیلوژنتیک چیست؟

همانطور که پیش تر گفتیم، فیلوژنی را به کمک درخت فیلوژنتیک نمایش می دهند. درخت فیلوژنتیک یه نمودار درختی دوبُعدی است که روابط دگرگشتی جانداران را نشان می دهد. این نمودار همچنین نشان می دهد که چگونه گونه های مختلف از اجداد مشترک دگرگشت یافته اند. نکته ی قابل توجه راجع به درخت فیلوژنتیک این است که آنها به طور قطع درست نیستند؛ درواقع درختان فیلوژنتیک فرضیه هایی هستند که با توجه به خصوصیات ظاهری، توالی ژنتیکی و دیگر ویژگی های ارگانیسم ها ارائه شده اند. فیلوژنی و درختان فیلوژنتیک پشتوانه های قوی برای نظریه ی دگرگشت و وجود اجداد مشترک هستند.

تاریخچه درختان فیلوژنتیک:

چارلز داروین اولین کسی بود که با درک دگرگشت، یک درخت فیلوژنتیک ترسیم کرد. طراحی درختان فیلوژنتیک به او کمک می کرد تا افکار و نظراتش در مورد دگرگشت را سازمان دهد. پیش از داروین نیز دانشمندانی درختانی را براساس مشخصات ظاهری و آناتومی جانوران رسم کرده بودند. این درختان بدون در نظر گرفتن مفاهیم دگرگشتی و وجود جّد مشترک طراحی شده بودند؛ به همین دلیل دارای مشکل و ناقص بودند. تا اواخر قرن بیستم ساختار درختان فیلوژنتیک براساس مورفولوژی و مشخصه های متابولیکی موجودات شکل می گرفت. از اواخر قرن بیستم از تکنیک های مولکولی و تفاوت در DNA موجودات برای رسم درختان فیلوژنتیک استفاده می شود.

کامل ترین درخت فیلوژنتیک ارائه شده تا به امروز توسط Jillian Banfield و گروهش در سال 2016 ارائه شده است.