بررسی نقش شخصیت افراد در بیان ژن

به گزارش واحد ژنتیک پایگاه اطلاع رسانی علوم آزمایشگاهی ایران، تیم تحقیقاتی بین المللی (متشکل از متخصصان ژنتیک، پزشکی، روان شناسی و علوم کامپیوتر) از داده های مطالعه فنلاندی های جوان استفاده کردند، مطالعه ای گسترده که طی چهار دهه در جمعیت عمومی فنلاند انجام شد و طی آن اطلاعات مرتبط در مورد سلامتی، وضعیت جسمانی و سبک زندگی شرکت کنندگان جمع آوری شد. علاوه بر این، شرکت کنندگان تحت ارزیابی های شخصیتی گسترده ای قرار گرفتند که هم به خلق و خوی (عادات و واکنش عاطفی) و هم شخصیت (اهداف و ارزش های آگاهانه) می پردازد. نتایج نشان داد که دیدگاه های خاصی در مورد زندگی برای داشتن زندگی سالم، رضایت بخش و طولانی مفید است، در حالی که برخی دیگر منجر به یک زندگی استرس زا، ناسالم و کوتاه می شوند. این مطالعه تنظیم بیان ژن را در این افراد با در نظر گرفتن سه سطح از خودآگاهی که از طریق ترکیب خلق و خو و مشخصات منش آنها اندازه گیری شد، تجزیه و تحلیل کرد. این سطوح شامل افرادی که تحت سلطه احساسات و عادات غیرمنطقی مرتبط با سنت ها و اطاعت از قدرت هستند. افراد خودکفا که قادر به تنظیم عمدی عادات خود و همکاری با دیگران برای منافع متقابل هستند و در آخر، افراد خود متعالی که عادات خود را برای زندگی در هماهنگی با دیگران، با طبیعت یا با جهان تطبیق می دهند، حتی اگر این نیاز به فداکاری های شخصی گاه و بیگاه داشته باشد.

دو یافته کلیدی

در تحقیق اخیر، دو کشف کلیدی در مورد بیان و سازماندهی ژن ها بر اساس مشخصات شخصیتی افراد انجام شده است. محققان شبکه ای از 4000 ژن که در ماژول های متعددی که در نواحی خاصی از مغز بیان می شوند، جمع شده اند. برخی از این ژن ها قبلاً در مطالعات قبلی با وراثت شخصیت انسان مرتبط شده بودند. ثانیاً، محققان کشف کرده اند که ماژول ها یک شبکه تعامل عملکردی را تشکیل می دهند که قادر به تنظیم تغییرات در بیان ژن به منظور انطباق با شرایط مختلف داخلی و خارجی است. همچنین نشان دادند که دو شبکه فرعی که تغییرات در الگوهای تعامل بین این ماژول ها را هماهنگ کرده اند، در الگوهای تعامل بین این ماژول ها توسط دو شبکه فرعی هماهنگ شده اند. یک شبکه واکنش عاطفی (اضطراب، ترس، و غیره) را تنظیم می کند، در حالی که شبکه دیگر آنچه را که فرد معنادار می بیند (مانند تولید مفاهیم و زبان) تنظیم می کند. چیزی که بسیار قابل توجه است این واقعیت است که شبکه های احساسات و معنا توسط یک مرکز کنترل متشکل از شش ژن هماهنگ می شوند. بخصوص جالب است که محققان دریافتند که شش ژن مرکز کنترل در طول تکامل، از موجودات تک سلولی گرفته تا انسان های مدرن، به شدت حفظ شده اند. این یافته نقش مفید آنها را در تنظیم عملکرد همه اشکال حیات روی زمین تایید می کند.شناسایی این شبکه های ژنی و مرکز کنترل تنظیم کننده بیان ژن در انسان دارای ارزش عملی است زیرا نشان می دهد که چگونه افراد می توانند کیفیت سلامت، شادی و کیفیت کلی زندگی روزانه خود را علیرغم چالش ها و استرس هایی که همه افراد با آن مواجه هستند، بهبود بخشند.

در تحقیقات قبلی، بسته به سطح خودآگاهی افراد در سه گروه شخصیتی، تفاوت های قابل توجهی در بهزیستی دیده شد. به ویژه، افرادی که خودآگاهی بیشتری داشتند (گروه خلاق) گزارش کردند. رفاه بیشتر در مقایسه با گروه های سازمان یافته و غیرقانونی داشتند. تحقیق اخیر نشان می دهد که این سطوح از خودآگاهی نیز به شدت با تنظیم بیان ژن به همان ترتیب (خلاق > سازماندهی شده > غیرقابل تنظیم) مرتبط است. با این حال، هنوز باید تأیید شود که آیا تنظیم بیان ژن از طریق مداخلاتی که خودآگاهی را افزایش می دهد، عامل میانجی در ارتباط بین خودآگاهی و بهزیستی است یا خیر. با این وجود، نشان داده شده است که درمان هایی که خود تعالی بیشتر و ذهن آگاهی را ارتقا می دهند، به بهبود در همه جنبه های سلامت، از جمله بهزیستی جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی کمک می کنند. بنابراین، قابل قبول است که تنظیم بیان ژن واسطه واقعی در این ارتباط باشد.

همانطور که محققان پیش بینی کردند، انواع خاصی از ژن ها، مانند فاکتورهای رونویسی، microRNA ها و RNA های طولانی غیر کدکننده، غنی سازی گسترده ای را در شبکه مولکولی یکپارچه 4000 ژن نشان دادند. با این حال، مهم ترین غنی سازی در گروهی از RNA ها مشاهده شد که گمان می رود نقش مهمی در منشاء حیات سلولی داشته باشند. این RNA ها توانایی تشکیل محفظه های بدون غشاء و انجام واکنش های شیمیایی را دارند که به آنها اجازه می دهد تا به سرعت با استرس سازگار شوند. این فرآیند که به عنوان جداسازی فاز مایع-مایع (LLPS) شناخته می شود، یک بیوراکتور جامع ایجاد می کند که در آن مواد شیمیایی ضروری برای زندگی می توانند سنتز شوند. روش های محاسباتی ابتکاری مورد استفاده در این پروژه محققان را قادر می سازد تا سیستم های زیستی پیچیده را در انسان به روشی اخلاقی، غیر مداخله گر و سودمند با هدف درک چگونگی زندگی سالم مطالعه کنند. این یافته ها به وضوح نشان می دهد که ذهن و بدن یک فرد عمیقاً به هم مرتبط هستند. هر یک بر دیگری تأثیر می گذارد، بنابراین از هم جدا نیستند. مهم است که بدانیم شرایط گذشته یا حال به طور کامل رفاه آینده را تعیین نمی کند. بلکه می توان رفاه خود را در یک فرآیند خلاقانه پر از امکانات بی پایان پرورش داد.