شماره تلفن:

فکس: ندارد

آدرس:

ساعت کاری: 8 الی 15

جهت اطلاعات دقیق از انجام آزمایش های مورد نظر، با تماس حاصل نمایید.