لیست آزمایشگاه های تشخیص طبی استان گیلان

آزمایشگاه بیمارستان دکتر بهشتی بندر انزلی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس لاهیجان

آزمایشگاه پوریوسف گیلان

آزمایشگاه گلسار گیلان

آزمایشگاه گیل رشت

آزمایشگاه آشتیانی رشت

آزمایشگاه افراه گیلان

آزمایشگاه بهار صومعه سرا

آزمایشگاه بهراد رشت

آزمایشگاه حکمت رشت

آزمایشگاه حیدری رشت

آزمایشگاه خوجینیان رشت

آزمایشگاه خوشدوز منجیل

آزمایشگاه دانش رشت

آزمایشگاه دانش رودسر

آزمایشگاه دی رشت

آزمایشگاه راد آروان رشت

آزمایشگاه رازی رشت

آزمایشگاه رازی صومعه سرا

آزمایشگاه رحیمی رشت

آزمایشگاه زرین خمام

آزمایشگاه زهرایی رشت

آزمایشگاه سلامت تالش

آزمایشگاه سینا رشت

آزمایشگاه سینا سیاهکل

آزمایشگاه شریف لاهیجان

آزمایشگاه صادقی آستانه اشرفیه

آزمایشگاه غلامین رضوان شهر

آزمایشگاه فدایی رشت

آزمایشگاه کیمیا رشت

آزمایشگاه محرابی رشت

آزمایشگاه مهر لاهیجان

آزمایشگاه مهر رشت

آزمایشگاه مومنی رشت

آزمایشگاه بیمارستان الزهرا(س) رشت

آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی(ره) صومعه سرا

آزمایشگاه بیمارستان انصاری صومعه سرا

آزمایشگاه بیمارستان بهشتی انزلی

آزمایشگاه بیمارستان بهشتی آستارا

آزمایشگاه بیمارستان حشمت گیلان

آزمایشگاه بیمارستان رازی رشت

آزمايشگاه دکتر ابریشمی بندر انزلی

آزمايشگاه مهرآستانه گیلان

آزمایشگاه جم رشت

آزمایشگاه ملت رشت

آزمایشگاه افرا رشت