لیست آزمایشگاه های تشخیص طبی استان مازندران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی البرز دماوند

آزمایشگاه بومهن دماوند

آزمایشگاه تشخیص طبی بومهن

آزمایشگاه دی ساری

آزمایشگاه اندیشه ساری

آزمایشگاه تخصصی رازی ساری

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور ساری

آزمایشگاه تشخیص طبی بهار ساری

آزمایشگاه درمانگاه ولیعصر(عج) ساری

آزمایشگاه بیمارستان شفا ساری

آزمایشگاه بیمارستان نیمه شعبان ساری

آزمایشگاه بیمارستان امیر مازندرانی ساری

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس بابل

آزمایشگاه پاتوبیولوژی سینا ساری

آزمایشگاه پارسیان ساری

آزمایشگاه درمانگاه حضرت ابوالفضل عباس(ع) ساری

آزمایشگاه دکتر پیوندی ساری

آزمایشگاه نیکان ساری

آزمایشگاه فجر ساری

آزمایشگاه نوین ژنتیک ساری

آزمایشگاه دانا ساری

آزمایشگاه سینا نوشهر

آزمایشگاه نوشهر

آزمایشگاه تشخیص پزشکی دانش تنکابن

آزمایشگاه پاستور تنکابن

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر نبوی تنکابن

آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی(ره) نور

آزمایشگاه شفا نور

آزمایشگاه درمانگاه حضرت زینب(س) نور

آزمایشگاه پارس نور

آزمایشگاه پارس چالوس

آزمایشگاه رازی بابل

آزمایشگاه فرشاد چالوس

آزمایشگاه دکتر موسوی کلاردشت

آزمایشگاه شفا محمود آباد

آزمایشگاه پاتوبیولوژی عمران محمود آباد

آزمایشگاه درمانگاه کوثر محمود آباد

آزمایشگاه دکتر سفیری بابلسر

آزمایشگاه رازی بابلسر

آزمایشگاه دکتر سینا رامسر

آزمایشگاه نادر رامسر

آزمایشگاه دکتر خیر آمل

آزمایشگاه دکتر دهقان آمل

آزمایشگاه دکتر علی نیا آمل

آزمایشگاه دکتر مسعودی آمل

آزمایشگاه پارس آمل

آزمایشگاه هانی رامسر