لیست آزمایشگاه های تشخیص طبی استان فارس

آزمایشگاه بیمارستان شهید چمران شیراز

آزمایشگاه بیمارستان پارس شیراز

آزمایشگاه پاستور شیراز

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر جاوید شیراز

آزمایشگاه دکتر دانشبد شیراز

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر نشاط شیراز

آزمایشگاه پیوند شیراز

آزمایشگاه 576 ارتش شیراز

آزمایشگاه اعتماد کساییان شیراز

آزمایشگاه ایران شیراز

آزمایشگاه بوعلی شیراز

آزمایشگاه دکتر بیضایی شیراز

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر جاوید شیراز

آزمایشگاه دکتر دانشبد شیراز

آزمایشگاه نمازی شیراز

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر نشاط شیراز

آزمایشگاه آپادانا شیراز

آزمایشگاه بیمارستان اردیبهشت شیراز

آزمایشگاه بیمارستان ابن سینا شیراز

آزمایشگاه دکتر رازی شیراز

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پیوند شیراز

آزمایشگاه اردیبهشت شیراز

آزمایشگاه اعتماد کساییان شیراز

آزمایشگاه ایران شیراز

آزمایشگاه بوعلی شیراز

آزمایشگاه دکتر بازیاری شیراز

آزمایشگاه دکتر بیضایی شیراز

آزمایشگاه پاستور شیراز

آزمایشگاه بیمارستان پارس شیراز

آزمایشگاه دکتر تقی زادگان شیراز

آزمایشگاه دکتر تقی زادگان شیراز

آزمایشگاه نور شیراز

آزمایشگاه فرزانگان شیراز

آزمایشگاه بیمارستان شهید چمران شیراز

آزمایشگاه بیمارستان حافظ شیراز

آزمایشگاه دکتر خلق اله شیراز

آزمایشگاه خیام شیراز

آزمایشگاه خلیلی شیراز

آزمایشگاه دکتر سعادتی شیراز

آزمایشگاه سینا شیراز

آزمایشگاه سپهر شیراز

آزمایشگاه شفا شیراز

آزمایشگاه بیمارستان شهر شیراز

آزمایشگاه شهید مطهری شیراز

آزمایشگاه شیراز (جلال شعاعی)

آزمایشگاه دکتر صائب شیراز

آزمایشگاه طب سبز سلامتی شیراز

آزمایشگاه علوی شیراز

آزمایشگاه علی اصغر(ع) شیراز

آزمایشگاه کیمیا شیراز

آزمایشگاه دکتر فرهمندفر شیراز

آزمایشگاه قلب کوثر شیراز

آزمایشگاه محمد رسول الله(ص) شیراز

آزمایشگاه دکتر محمدصالحی شیراز

آزمایشگاه پاتوبیولوژی معدل شیراز

آزمایشگاه بیمارستان مسلمین شیراز

آزمایشگاه دکتر مصطفوی شیراز

آزمایشگاه دکتر ملایی شیراز

آزمایشگاه دکتر میر شیراز

آزمایشگاه شرکت نفت شیراز

آزمایشگاه نشاط شیراز

آزمایشگاه درمانگاه ولیعصر(عج) شیراز

آزمایشگاه درمانگاه اقبال شیراز

آزمایشگاه کارخانجات مخابراتی ایران شیراز

آزمایشگاه ابا عبدالله الحسین(ع) شیراز

آزمایشگاه بزرگمهر شیراز