فهرست آزمایش های هماتولوژی

آزمایش آنتی بادی های ضد IgG/IgM لیستریا مونوسایتوژنز

آزمایش سلول لوپوس اریتروماتوز

آزمایش تعیین گروه خونی

آزمایش شمارش کامل خون محیطی

آزمایش گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز

آزمایش الکتروفورز هموگلوبین خون

آزمایش زمان انعقاد خون کامل

آزمایش زمان پروترومبین و نسبت بین المللی نرمال شده پرو تایم

آزمایش میزان سرعت رسوب گلبول‌ قرمز

آزمایش فیبرینوژن

آزمایش الکتروفورز هموگلوبین

آزمایش انگل های خونی

آزمایش ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز

آزمایش هموسیستئین

آزمایش غربالگری آنتی بادی های غیرمنتظره

آزمایش غربالگری سلول داسی

آزمایش شمارش پلاکت

آزمایش فعالیت پروتئین S

آزمایش گستره خون محيطي

آزمایش فاکتور 5 لیدن

آزمایش شکنندگی اسمزی گلبول های قرمز

آزمایش دی دایمر

آزمایش فاکتور هشت انعقادی

آزمایش آنتی ترومبین 3

آزمایش همولیز ساکارز

آزمایش شمارش رتیکولوسیت

آزمایش زمان پروترومبین

آزمایش پروتئین C

آزمایش زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال شده

آزمایش ضد انعقاد لوپوسی

آزمایش الکتروفورز هموگلوبین

آزمایش هموگلوبین A2

آزمایش لیز گلبول های قرمز

آزمایش آنتی ترومبین III

آزمایش فاکتور استوارت

آزمایش فاکتور کریسمس

آزمایش پروکونورتین

آزمایش فاکتور پیش ماده ترومبوبلاستین

آزمایش فاکتور 13

آزمایش پرواکسلرین

آزمایش کومبس مستقیم

آزمایش شمارش ائوزینوفیل ادرار

آزمایش فیبرینوژن

آزمایش حجم متراکم گلبول های قرمز خون

آزمایش هموگلوبین

آزمایش کومبس غیر مستقیم

آزمایش انكلوژن بادي

آزمایش جسم لیشمن

آزمایش ضد انعقاد لوپوسی

آزمایش سلول لوپوس اریتروماتوز

آزمایش مت هموگلوبین

آزمایش خون در مدفوع

آزمایش پرو تایم

آزمایش فعالیت پروتئین C

آزمایش پروتئین توتال مایعات بدن

آزمایش مرفولوژی گلبول های سفید

آزمایش سندروم نترتون