لیست آزمایشگاه های تشخیص طبی استان یزد

آزمایشگاه رازی یزد

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی اسفندآباد یزد

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی شهید محمدولی یزد

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی مهرآباد یزد

آزمایشگاه تامین اجتماعی یزد

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی محمد آباد یزد

آزمایشگاه غربالگری یزد

آزمایشگاه ایران یزد

آزمایشگاه بیمارستان دکتر محبیان یزد

آزمایشگاه بیمارستان زنان و زایمان مادر یزد

آزمایشگاه بیمارستان سید رضا شاه ولی یزد

آزمایشگاه بیمارستان سیدالشهدا یزد

آزمایشگاه بیمارستان مرتاض یزد

آزمایشگاه بیمارستان افشار یزد

آزمایشگاه بیمارستان سوانح و سوختگی یزد

آزمایشگاه بیمارستان شهدا کارگر یزد

آزمایشگاه بیمارستان شهید رهنمون یزد

آزمایشگاه بیمارستان شهید صدوقی یزد

آزمایشگاه بیمارستان گودرز یزد

آزمایشگاه پاتوبیولوژی بوعلی یزد

آزمایشاه پاستور یزد

آزمایشگاه پژوهش یزد

آزمایشگاه تشخیص پزشکی پارس یزد

آزمایشگاه تشخیص اعتیاد یزد

آزمایشگاه جهاد دانشگاهی یزد

آزمایشکاه دانش یزد

آزمایشگاه درمانگاه امام جعفر صادق(ع) یزد

آزمایشگاه دکتر محمدرضا پهلوان زاده یزد

آزمایشگاه سینا یزد

آزمایشگاه کسری یزد

آزمایشگاه مجتمع درمانی فاطمه الزهرا(س) یزد

آزمایشگاه مجتمع درمانی هراتی یزد

آزمایشگاه بیمارستان شهید دکتر رهنمون یزد

آزمایشگاه بیمارستان شهید صدوقی یزد

آزمایشگاه بیمارستان سوانح و سوختگی یزد

آزمایشگاه مرکز ناباروری یزد

آزمایشگاه دکتر هادی سالاری

آزمایشگاه بیمارستان سیدالشهدا یزد

آزمایشگاه بیمارستان مجیبیان یزد

آزمایشگاه بیمارستان گودرز یزد

آزمایشگاه بیمارستان مادر یزد

آزمایشگاه بیمارستان مرتاض یزد

آزمایشگاه ایران یزد

آزمایشگاه پارس یزد

آزمایشگاه دانش یزد

آزمایشگاه نوین یزد

آزمایشگاه کسری یزد

آزمایشگاه ولیعصر(عج) یزد

آزمایشگاه نور یزد

آزمایشگاه دی یزد

آزمایشگاه رازی یزد

آزمایشگاه صدرا یزد

آزمایشگاه مرکزی یزد

آزمایشگاه جهاد دانشگاهی یزد

آزمایشگاه بیمارستان شاه ولی یزد

آزمایشگاه پاستور یزد

آزمایشگاه سینا یزد

آزمایشگاه کوثر شفا یزد

آزمایشگاه بوعلی یزد

آزمایشگاه آزاد شهر یزد

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی زارچ یزد

آزمایشگاه رازی ابرکوه

آزمایشگاه مرکزی ابرکوه

آزمایشگاه بیمارستان خاتم الانبیا ابرکوه

آزمایشگاه مرکزی اردکان

آزمایشگاه بیمارستان ضیایی اردکان

آزمایشگاه درمانگاه تامین اجتماعی اردکان

آزمایشگاه دکتر پوردهقان میبد

آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر(عج) بافق

آزمایشگاه ابن سینا تفت

آزمایشگاه بیمارستان فاطمه زهرا(س) یزد

آزمایشگاه بیمارستان امام جعفر صادق(ع) میبد

آزمایشگاه میبد شفا

آزمایشگاه کیان تشخیص اردکان

آزمایشگاه دکتر مقیمی یزد